Algemene voorwaarden

1.Draagwijdte en doel van deze gebruikersvoorwaarden

1.Toepassingsgebied – De huidige gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de SPOTZ-ON website, software, inhoud en diensten die het SPOTZ-ON label dragen (“SPOTZ-ON website”).

2.SPOTZ-ON– SPOTZ-ON VZW is een vennootschap ingeschreven in België onder het BTW nummer BE0743.758.881 met hoofdzetel te B-2627 Schelle, Halfstraat 80 (“SPOTZ-ON” of “wij”).

3.Doelgroep – De SPOTZ-ON website is in bedoeld voor personen die deelnemen aan de door SPOTZ-ON georganiseerde opleidingen; in geval van minderjarigen voor hun ouders of de wettelijke vertegenwoordigers (“de gebruikers”). Deze gebruikersvoorwaarden zijn bestemd voor de ouders en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers (“jij”, “je”, “jou”). Het bezoeken van de SPOTZ-ON website geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande gebruikersvoorwaarden. Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wil overmaken, kan u SPOTZ-ON contacteren via de info@spotz-on.be.

4.Wijzigingen – We kunnen deze gebruikersvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wanneer SPOTZ-ON wijzigingen aanbrengt aan de gebruikersvoorwaarden, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

2.Gebruik van SPOTZ-ON website

1.Geoorloofd gebruik – De SPOTZ-ON website mag worden gebruikt voor persoonlijk gebruik voor informatieve doeleinden overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en gedragsregels meegedeeld door SPOTZ-ON.

2.Niet geoorloofd gebruik – We staan volgend gebruik van de SPOTZ-ON website niet toe:

gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruikersvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;

gebruik dat naar volle discretie van SPOTZ-ON schade aan SPOTZ-ON of derden kan toebrengen.

3.Diensten en inhoud van derden –SPOTZ-ON website kan diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. SPOTZ-ON beheert deze diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet voor verantwoordelijk. Je dient de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud te lezen .

3.Intellectuele eigendomsrechten

1.Bescherming – De SPOTZ-ON website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van SPOTZ-ON of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten. Alle merken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke vormen van de producten en andere intellectuele eigendomsrechten op de SPOTZ-ON websites zijn eigendom van ons of onze licentiegevers of licentiehouders. We dragen geen rechten met betrekking tot de SPOTZ-ON website aan jou of aan de gebruikers over.

2.Licentie door SPOTZ-ON – We verlenen gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de SPOTZ-

ON website te gebruiken, inclusief het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal, enkel en alleen voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

3.Licentie aan SPOTZ-ON – Gebruikers verlenen SPOTZ-ON een exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

4.Niet toegelaten gebruik – Gebruikers mogen niet:

· delen of het geheel van de SPOTZ-ON website reproduceren of openbaar maken;

· software of technologie ter bescherming van inhoud of rechten die op de SPOTZ-ON website worden gebruikt omzeilen of buiten werking stellen

· identificatie, auteursrechtrechtelijke- of andere mededelingen van eigendom verwijderen.

4.Registratiegegevens

Te verstrekken informatie – Je zal juiste, actuele informatie verschaffen in geval van registratie op de SPOTZ-ON website, waaronder contactinformatie voor mededelingen door ons aan jou en je betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of gebruiker. We kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te verifiëren. We vragen jou om SPOTZ-ON te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de SPOTZ-ON website door andere gebruikers.

5.Vertrouwelijkheid en beveiliging

1.Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruiker van de SPOTZ-ON website. Je bent daarom ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de SPOTZ-ON website waarvan u op de hoogte raakt.

2.Maatregelen door SPOTZ-ON – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.

3.Maatregelen door jou – Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, anderszins de SPOTZ-ON website (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van de SPOTZ-ON website (of een deel daarvan) door een andere gebruiker. Daarnaast stem je ermee in elementen van de SPOTZ-ON website niet te openen, controleren uitlezen of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, processen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.Kennisgevingen

1.Kennisgevingen aan SPOTZ-ON – Alle kennisgevingen aan SPOTZ-ON in verband met de SPOTZ-ON website, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten, andere mededelingen en de mededelingen van opzegging of annulering dienen via info@spotz-on.be te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

2.Kennisgevingen door SPOTZ-ON – Alle kennisgevingen door SPOTZ-ON in verband met de SPOTZ-ON website geschieden uitsluitend aan het door jouw opgegeven e-mailadres .

3.Bewijsovereenkomst – Alle kennisgevingen overeenkomstig dit artikel worden geacht schriftelijk te zijn geschied en binden de kennisgevende partij behoudens bewijs van het tegendeel.

7.Waarborg en aansprakelijkheid

1.Waarborgen ten aanzien van de SPOTZ-ON website– De SPOTZ-ON website wordt geleverd zoals ze is op het moment van de raadpleging . We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond SPOTZ-ON website uiteengezet zijn.

2.Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de SPOTZ-ON website en voor de naleving van deze gebruikersvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart SPOTZ-ON tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content.

3.Aansprakelijkheid van SPOTZ-ON – Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk jegens jou en/of de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. internetnetwerkproblemen, software- en/of hardware problemen en compatibiliteit van de fysieke media waarop de SPOTZ-ON website wordt geraadpleegd, misbruik van de SPOTZ-ON website door bepaalde gebruikers, enz.). SPOTZ-ON kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader van de SPOTZ-ON website. In geval SPOTZ-ON

aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100 EUR per schadegeval met een maximum van 250 EUR ten aanzien van de schadelijdende gebruiker.

8.Diverse bepalingen

1.Rechtskeuze – Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht.

2.Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.

3.Voortbestaan – De bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

4.Opslag van deze gebruikersvoorwaarden – Je kan te allen tijde een kopie van deze gebruikersvoorwaarden consulteren via www.spotz-on.be om ze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan.