REGLEMENT AUDITIES SHOWKOOR SPOTZ-ON

Dit reglement hoort bij de showkoor audities die SPOTZ-ON organiseert. Het heeft tot doel het verloop van de auditie te bepalen op vlak van organisatie en jurering.

1. ALGEMEEN

1.1 De showkoor audities van SPOTZ-ON hebben als doel het selecteren van kandidaten voor het vormen van een showkoor binnen de vzw SPOTZ-ON.

1.2 De oproep voor de auditie werd kenbaar gemaakt via volgende kanalen : Facebook pagina van SPOTZ-ON, Instagram pagina van SPOTZ-ON, website van SPOTZ-ON.

1.3 De audities staan open voor iedereen die zich kan vinden in de oproepingstekst. Minderjarige kandidaten hebben toestemming gekregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om deel te nemen aan de auditie.

1.4 Hieronder de oproepingstekst die op de Facebook pagina verscheen.

Het doek valt en de spots staan aan! ??
Wij stellen jullie met veel trots SPOTZ-ON voor. ?
Kan je goed zingen en heb je zin om deel uit te maken van een koor? Schrijf je dan nu in voor de audities van de spiksplinternieuwe kooropleiding van SPOTZ-ON! ?
Uit deze opleiding worden zangers/zangeressen geselecteerd voor Studio 100 producties.

2. VERLOOP VAN DE AUDITIE

2.1. De kandidaten die zich inschreven voor de auditie hebben een bevestiging van inschrijving ontvangen.

2.2. Twee weken voor de auditie ontvangt elke kandidaat een mail met daarin het uur waarop de kandidaat aanwezig dient te zijn alsook hoe hij/zij zich dient voor te bereiden op de auditie.

2.3.  Tijdens de auditie worden de kandidaten beoordeeld door een jury die bestaat uit 5 personen (onder voorbehoud van last-minute wijzigingen waarbij een jurylid al dan niet vervangen kan worden) :

 • Xander Tillon – artistiek leider SPOTZ-ON 
 • Jan Bernolet – bestuurslid SPOTZ-ON 
 • Werner Welslau – expert expressie en zang 
 • Julie Declerck – expert zang en dans 
 • Saïn Vantomme – expert zang en dans 

2.4. De kandidaten worden in groepen onderverdeeld rekening houdend met de leeftijd van de kandidaat. Deze opdeling is noodzakelijk gezien het showkoor van SPOTZ-ON uit drie aparte groepen zal bestaan, - 12 jaar, 12 t/m 16 jaar, + 16 jaar

2.5. De auditie zal bestaan uit drie disciplines:

 • Koorzang
 • Dans
 • Solozang

2.6. Tijdens de auditie zal de jury het volgende evalueren:

 • Zangcapaciteiten
 • Mogelijkheid tot samenzang en blending
 • Danscapaciteiten
 • Uitstraling

2.7. De volgorde waarin de kandidaten binnen elke groep aan bod komen wordt beslist door de jury van SPOTZ-ON. Er is geen verhaal mogelijk tegen deze beslissing.

2.8. Indien een kandidaat wegens ziekte/ongeschiktheid niet kan deelnemen aan de auditie zal hij/zij via info@spotz-on.be de organisatie hiervan op de hoogte stellen. Op vertoon van een geldig doktersattest zal de kandidaat op een later tijdstip alsnog auditie kunnen doen.
Indien een kandidaat wegens een andere reden niet kan deelnemen aan de auditie zal hij/zij via info@spotz-on.be de organisatie hiervan op de hoogte stellen. SPOTZ-ON kan beslissen om een bijkomende auditie in te plannen op een later tijdstip maar is hiertoe niet verplicht.

2.9. Kandidaten die slagen voor de auditie krijgen toegang tot de showkoor opleiding van SPOTZ-ON.

2.10 SPOTZ-ON neemt alle beslissingen in kader van de auditie voor het showkoor autonoom, onafhankelijk van andere partijen. Deze beslissingen zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten.

3. BEOORDELING

3.1. Tijdens de auditie geven de juryleden onafhankelijk van elkaar een beoordeling van de verschillende prestaties van de kandidaten. De eindbeslissing wordt in gezamenlijk overleg genomen. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

3.2. De kandidaten zullen via mail op de hoogte worden gesteld of ze geslaagd zijn voor de auditie.

3.3 De kandidaten hebben de mogelijkheid om via mail feedback te ontvangen over de beslissing van de jury. De feedback zal gezamenlijk zijn, m.a.w. niet per jurylid. De kandidaat dient de vraag om feedback te ontvangen via mail te richten aan info@spotz-on.be

4. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de kandidaten zullen door SPOTZ-ON bewaard en behandeld worden in lijn met de wetgeving inzake privacy. Meer informatie : www.spotz-on.be/privacy

5. AANVAARDING REGLEMENT

Door deel te nemen aan de auditie van SPOTZ-ON aanvaardt de deelnemer volledig dit reglement en alle beslissingen die SPOTZ-ON in verband met de auditie zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de auditie gelden als punt van reglement.

Indien zulks vereist is kan SPOTZ-ON dit reglement aanpassen. De deelnemers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.